บริการ

ยื่นลงทะเบียนแบบคำร้องต่างๆ ในรูปแบบออนไลน์

ยื่นคำร้องขอ

เจ้าหน้าที่ และ อาจารย์ตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่และอาจารย์ตรวจสอบคำร้อง

อนุมัติคำร้อง

ติดตามผลคำร้องได้ตลอดเวลา


คำร้องขอที่เปิดรับ

ภาคปกติ
ลำดับ คำร้อง เปิดรับ ปิดรับ
1 คำร้องขอเปิดหมู่เรียน

(หลังจากยื่นคำร้องนี้ สามารถยื่นคำร้องลงเพิ่ม แก้ F/NP)

12 พ.ค. 2565 3 มิ.ย. 2565
2 คำร้องขอคืนสถานภาพนักศึกษา 30 พ.ค. 2565 9 ธ.ค. 2565
3 คําร้องขอถอนรายวิชา (W) 14 มิ.ย. 2565 16 ก.ย. 2565
4 คำร้องสอบซ้อนออนไลน์ 19 ก.ย. 2565 27 ก.ย. 2565
5 คำร้องชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า 24 ก.ย. 2565 28 ก.ย. 2565

ภาคพิเศษ
ลำดับ คำร้อง เปิดรับ ปิดรับ
1 คำร้องขอลงเพิ่ม แก้ F,NP 20 ส.ค. 2565 2 ก.ย. 2565
2 คำร้องขอคืนสถานภาพนักศึกษา 20 ส.ค. 2565 25 ธ.ค. 2565
3 คำร้องขอลาพักการเรียน ,รักษาสถานภาพ 17 ส.ค. 2565 4 ธ.ค. 2565
4 คำร้องขอเปิดหมู่เรียน

(หลังจากยื่นคำร้องนี้ สามารถยื่นคำร้องลงเพิ่ม แก้ F/NP)

6 ส.ค. 2565 19 ส.ค. 2565
5 คําร้องขอถอนรายวิชา (W) 3 ก.ย. 2565 25 ธ.ค. 2565
6 คําร้องขอผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียน 3 ก.ย. 2565 25 ธ.ค. 2565
7 ยืนยันรายวิชาในระบบล่าช้า 6 ก.ย. 2565 25 ธ.ค. 2565