ระบบยื่นคำร้องขอออนไลน์

ยื่นคำร้อง , อนุมัติและตรวจสอบ

คำร้องขอที่เปิดรับ

ภาคปกติ
ลำดับ คำร้อง เปิดรับ ปิดรับ
1 คำร้องขอเปิดหมู่เรียน

(หลังจากยื่นคำร้องนี้ สามารถยื่นคำร้องลงเพิ่ม แก้ F/NP)

25 ต.ค. 2565 7 พ.ย. 2565
2 คำร้องขอคืนสถานภาพนักศึกษา 30 พ.ค. 2565 28 ก.พ. 2566
3 คำร้องขอลาพักการเรียน ,รักษาสถานภาพ 7 ต.ค. 2565 24 ก.พ. 2566
4 คําร้องขอถอนรายวิชา (W) 21 พ.ย. 2565 24 ก.พ. 2566
5 คําร้องขอผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียน 21 พ.ย. 2565 24 ก.พ. 2566
6 คำร้องสอบซ้อนออนไลน์ 26 ธ.ค. 2565 3 ม.ค. 2566
7 ยืนยันรายวิชาในระบบล่าช้า 20 พ.ย. 2565 10 ก.พ. 2566

ภาคพิเศษ
ลำดับ คำร้อง เปิดรับ ปิดรับ
1 คำร้องขอลงเพิ่ม แก้ F,NP 28 ม.ค. 2566 10 ก.พ. 2566
2 คำร้องขอคืนสถานภาพนักศึกษา 20 ส.ค. 2565 28 ก.พ. 2566
3 คำร้องขอลาพักการเรียน ,รักษาสถานภาพ 28 ม.ค. 2566 7 พ.ค. 2566
4 คำร้องขอเปิดหมู่เรียน

(หลังจากยื่นคำร้องนี้ สามารถยื่นคำร้องลงเพิ่ม แก้ F/NP)

14 ม.ค. 2566 27 ม.ค. 2566
5 คำร้องขอแก้ผลเรียนระดับ I 28 ม.ค. 2566 10 ก.พ. 2566
6 คําร้องขอถอนรายวิชา (W) 3 ก.ย. 2565 25 ธ.ค. 2565
7 คําร้องขอผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียน 3 ก.ย. 2565 13 ม.ค. 2566
8 คำร้องสอบซ้อนออนไลน์ 4 ม.ค. 2566 10 ม.ค. 2566
9 ยืนยันรายวิชาในระบบล่าช้า 6 ก.ย. 2565 25 ธ.ค. 2565