ระบบยื่นคำร้องขอออนไลน์

ยื่นคำร้อง , อนุมัติและตรวจสอบ

คำร้องขอที่เปิดรับ

ภาคปกติ
ลำดับ คำร้อง เปิดรับ ปิดรับ
1 คำร้องขอลงเพิ่ม แก้ F,NP 7 พ.ย. 2565 20 พ.ย. 2565
2 คำร้องขอเปิดหมู่เรียน

(หลังจากยื่นคำร้องนี้ สามารถยื่นคำร้องลงเพิ่ม แก้ F/NP)

25 ต.ค. 2565 7 พ.ย. 2565
3 คำร้องขอคืนสถานภาพนักศึกษา 30 พ.ค. 2565 9 ธ.ค. 2565
4 คำร้องขอลาพักการเรียน ,รักษาสถานภาพ 7 ต.ค. 2565 24 ก.พ. 2566
5 คําร้องขอถอนรายวิชา (W) 21 พ.ย. 2565 24 ก.พ. 2566
6 คําร้องขอผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียน 21 พ.ย. 2565 24 ก.พ. 2566
7 คำร้องสอบซ้อนออนไลน์ 19 ก.ย. 2565 27 ก.ย. 2565
8 ยืนยันรายวิชาในระบบล่าช้า 20 พ.ย. 2565 10 ธ.ค. 2565
9 คำร้องชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า 24 ก.ย. 2565 28 ก.ย. 2565

ภาคพิเศษ
ลำดับ คำร้อง เปิดรับ ปิดรับ
1 คำร้องขอลงเพิ่ม แก้ F,NP 20 ส.ค. 2565 2 ก.ย. 2565
2 คำร้องขอคืนสถานภาพนักศึกษา 20 ส.ค. 2565 25 ธ.ค. 2565
3 คำร้องขอลาพักการเรียน ,รักษาสถานภาพ 17 ส.ค. 2565 4 ธ.ค. 2565
4 คำร้องขอเปิดหมู่เรียน

(หลังจากยื่นคำร้องนี้ สามารถยื่นคำร้องลงเพิ่ม แก้ F/NP)

6 ส.ค. 2565 19 ส.ค. 2565
5 คําร้องขอถอนรายวิชา (W) 3 ก.ย. 2565 25 ธ.ค. 2565
6 คําร้องขอผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียน 3 ก.ย. 2565 25 ธ.ค. 2565
7 ยืนยันรายวิชาในระบบล่าช้า 6 ก.ย. 2565 25 ธ.ค. 2565