บริการ

ยื่นลงทะเบียนแบบคำร้องต่างๆ ในรูปแบบออนไลน์

ยื่นคำร้องขอ

คำร้องขอลงเพิ่มแก้ F/NP
คำร้องเปิดหมู่เรียน
คำร้องรักษาสถานภาพ
คำร้องคืนสภาพนักศึกษา
อื่นๆ

เจ้าหน้าที่ และ อาจารย์ตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่และอาจารย์ตรวจสอบคำร้อง

อนุมัติคำร้อง

ติดตามผลคำร้องได้ตลอดเวลา